موضوع اختراع : رادیاتور با مسیر مارپیچ در دستگاه گرمایشی هیترگازسوز
شماره اظهارنامه اختراع : ۳۹۰۱۲۰۲۷۰      مورخ : ۱۳۹۰/۱۲/۰۸
شماره ثبت اختراع : ۷۷۵۷۷       مورخ : ۱۳۹۱/۰۸/۲۴
شماره اظهارنامه طرح صنعتی : ۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۲۰۰۴۶۹      مورخ : ۱۳۹۱/۰۲/۲۵
شماره ثبت طرح صنعتی : ID-5601      مورخ : ۱۳۹۱/۰۴/۱۷